"స్వర్ణపుష్పం'' మాసపత్రిక : డిసెంబర్  : 2018
      
***************************************
డాక్టర్ మక్కపాటి  మంగళ
ఛీఫ్ ఎడిటర్ & పబ్లిషర్