''స్వర్ణపుష్పం'' మాసపత్రిక మార్చి & ఏప్రిల్  2020
************************************
*✍ ✍ డాక్టర్ మక్కపాటి  మంగళ*
*ఛీఫ్ ఎడిటర్ & పబ్లిషర్*
*సంపుటి : 06, సంచిక : 03*